icon_widget_image Hub van Doorneweg 8, 2171KZ, Sassenheim icon_widget_image +31 (0) 252 228850 icon_widget_image info@euronormdrives.com

Algemene voorwaarden

  /  Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden JIE-Euronorm

Tenzij het contract schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag op 6 december 2011, referentienr. 90/2011 en 91/2011. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van FEDA en FME/CWM Gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag op 6 december 2011, referentienr. 90/2011 en 91/2011. Gedistribueerd door FEDA, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer, Nederland

Art. I Algemeen

1. Voor zover deze algemene voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van leveringen en/of het verrichten van diensten door opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van toepassing, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Verwijzingen door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden worden door de opdrachtnemer niet aanvaard.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: – product: zaken en diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie; – schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of per brief, fax of e-mailbericht of enige andere door partijen overeengekomen technische wijze; – opdrachtnemer: degene die in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst; – opdrachtgever: degene tot wie de offerte en/of opdrachtbevestiging is gericht; In deze voorwaarden wordt verstaan onder: – dienst: aanneming van werk.

3. Indien in een bepaling wordt verwezen naar “deze voorwaarden”, dan worden daaronder tevens begrepen de aanvullende voorwaarden van Feda met betrekking tot de fabricage, montage en installatie en system integrators.

Art. II Aanbod

1. Elk aanbod van de aannemer is contractueel bindend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Art. III Contract 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtnemer of op de dag van schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer. 2. Al hetgeen door opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet schriftelijk vastgelegd, boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel hetgeen door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd, wordt als meerwerk beschouwd.

3. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van opdrachtnemer binden opdrachtnemer slechts nadat en voor zover hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Art. IV Prijs

1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald. Af fabriek betekent dat de levering plaatsvindt op het terrein van de aannemer. 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren worden verhoogd – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. De overeenkomst omvat het recht van de opdrachtnemer om door hem verricht meerwerk afzonderlijk te factureren, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. De regels in de leden 1 en 2 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de berekening van meerwerk.

4. Eventuele verpakking is niet bij de prijs inbegrepen en wordt apart gefactureerd. Verpakkingen worden niet teruggenomen.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, ontwerpen, gereedschappen, enz.

1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur, ontwerpen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie die erin besloten ligt of die de basis vormt van de fabricage- en constructiemethoden, producten enz. blijven exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, zelfs wanneer er een vergoeding voor werd aangerekend. De opdrachtgever staat ervoor in dat, behoudens voor zover dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, de hierboven bedoelde informatie uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, gewijzigd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

1. De leveringstermijn gaat in op de volgende data, afhankelijk van welke datum de laatste is:

a. de datum waarop het contract is afgesloten;

b. de datum van ontvangst door de aannemer van de documenten, gegevens, vergunningen, enz. die nodig zijn voor de uitvoering van het aangenomen werk;

c. de datum waarop is voldaan aan de formaliteiten die nodig zijn om met de werkzaamheden te beginnen; d. de datum van ontvangst door de aannemer van het bedrag dat volgens het contract vóór aanvang van het werk vooruitbetaald moet worden. Als er een leveringsdatum of -week is overeengekomen, bestaat de leveringstermijn uit de periode tussen de datum van het sluiten van het contract en de leveringsdatum of -week.

2. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en de tijdige levering van de door de opdrachtnemer bestelde materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van een wijziging van de hierboven bedoelde werkomstandigheden of doordat de bestelde materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3. Ten aanzien van de levertijd geldt dat het product geacht wordt te zijn geleverd wanneer het voor keuring gereed is, indien keuring in het bedrijf van de opdrachtnemer is overeengekomen, en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onder de verplichting van de opdrachtnemer om aan zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen te voldoen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden ten aanzien van verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die opdrachtnemer ondervindt als gevolg van het niet voldoen door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of de overschrijding langer dan 16 weken zal duren conform opzegging door de opdrachtnemer. Bij overschrijding van de levertijd als hiervoor bedoeld, kan de opdrachtgever de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft hij in dat geval, indien van toepassing, recht op restitutie van de reeds voor het product betaalde (gedeeltelijke) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Als de levertijd slechts voor een deel van het product wordt overschreden, wordt de schadevergoeding berekend op basis van het deel van de koopprijs dat betrekking heeft op het deel van het product dat niet wordt geleverd. Tenzij de klant gebruik maakt van bovengenoemd recht om het contract te ontbinden, geeft overschrijding van de leveringstermijn – om welke reden dan ook – de klant niet het recht om zonder toestemming van de rechter werkzaamheden ter uitvoering van het contract uit te voeren of te laten uitvoeren.

Art. VII Inspectie

1. De opdrachtgever dient het product uiterlijk binnen 14 dagen na de in artikel VI lid 3 bedoelde aflevering of – indien montage/installatie is overeengekomen – uiterlijk binnen 14 dagen na de montage/installatie te keuren. Als deze termijn is verstreken zonder schriftelijke en gespecificeerde kennisgeving van gegronde klachten of als het product in gebruik wordt genomen voor commerciële productie voordat deze termijn is verstreken, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. In het geval van onbeduidende gebreken, met name gebreken die niet of nauwelijks van invloed zijn op het verwachte gebruik van het product, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd ongeacht deze gebreken. De aannemer zal deze gebreken zo spoedig mogelijk verhelpen.

3. Onverminderd de verplichting van opdrachtnemer tot nakoming van zijn garantieverplichtingen, sluit de aanvaarding overeenkomstig het bepaalde omtrent keuring en overnametest iedere aanspraak van opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van opdrachtnemer uit.

Art. VIII Risico-overdracht en eigendomsoverdracht

1. Onmiddellijk na de levering van het product in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van werknemers die deel uitmaken van de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het product af te nemen, is opdrachtnemer gerechtigd de uit deze nalatigheid voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Naleving van nationale wet- en regelgeving op het gebied van export is voor rekening en risico van de klant en is geen geldige reden om niet te kopen.

2. Onverminderd de bepalingen van het vorige lid en die van art. VI lid 3 gaat de eigendom van de producten op de opdrachtgever over op het moment dat al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3. Bij een beroep op lid 2 heeft de opdrachtnemer recht op ongehinderde toegang tot het product. Opdrachtgever zal opdrachtnemer alle medewerking verlenen om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, inclusief de daartoe eventueel benodigde demontage.

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden verplicht opdrachtgever zich op eerste verzoek van opdrachtnemer mee te werken aan de vestiging van een bezitloos pandrecht op producten die door betaling aan opdrachtgever zijn overgedragen of op producten waarin de geleverde producten zijn verwerkt en/of waarvan zij deel zijn gaan uitmaken.

5. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op alle producten van opdrachtgever die opdrachtnemer, al dan niet ten behoeve van opdrachtgever, onder zich heeft totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

Art. IX Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dient de overeengekomen prijs binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.

2. Betaling van meerwerk vindt plaats zodra dit aan de klant in rekening is gebracht.

3. Alle betalingen geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren, die afzonderlijk gefactureerd zullen worden.

5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling het recht de opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen tegen een rente die 3 punten hoger is dan de in Nederland geldende wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a art. 6:119a art. 6:119a. 6:119a art. 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, en voorts alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. X Garantie 1

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van de daarvoor gebruikte en/of geleverde materialen, voor zover het betreft gebreken aan een geleverd product die bij keuring of overnametests niet zichtbaar waren en waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een fout in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie of als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De periode van 12 maanden is gebaseerd op een werking die niet langer duurt dan 8 uur per dag gedurende 5 dagen per week. Als het dagelijkse gebruik van het product het overeengekomen gebruik overschrijdt, wordt deze periode dienovereenkomstig verkort.

2. Een onder de garantie vallend gebrek zal door opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van opdrachtgever, of door toezending van een vervangend onderdeel, zulks uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer. Alle kosten die de enige verplichting zoals beschreven in de vorige zin te boven gaan, inclusief maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfkosten en kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de klant. Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na levering van het product overeenkomstig artikel VI lid 3 zijn verstreken.

3. Inspectie, advies en soortgelijke diensten van de opdrachtnemer worden niet gegarandeerd.

4. De garantie dekt geen defecten die optreden in of geheel of gedeeltelijk worden veroorzaakt door:

a. het niet naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies of elk ander gebruik dan het verwachte normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door de klant of derden;

d. de toepasselijkheid van enige overheidsregelgeving met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen;

e. materialen of goederen die in overleg met de klant zijn gebruikt;

f. materialen of goederen die door de opdrachtgever ter bewerking aan de opdrachtnemer zijn verstrekt; g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover gebruikt op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever, alsmede de door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

h. door opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verlopen;

i. de aansluiting van de geleverde producten op leidingen of bedrading die niet voldoen aan de door de aannemer vereiste normen;

j. het gebruik van ongeschikte en/of vervuilde soorten olie/smeermiddelen, het gebruik van vervuilde en natte perslucht, vuil in het product of het gebruik van het product in een agressieve of anderszins ongeschikte omgeving.

5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voortvloeit, heeft de opdrachtnemer geen enkele garantieverplichting met betrekking tot een van deze overeenkomsten, ongeacht hoe deze garantie wordt genoemd. Als de klant overgaat of laat overgaan tot demontage, reparatie of wijziging van het product of andere werkzaamheden aan het product, vervalt elke aanspraak op garantie.

6. Klachten met betrekking tot gebreken dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk te worden ingediend, binnen de garantietermijn. In geval van ontdekking op de laatste dag van de garantieperiode, dient de klacht uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de garantieperiode schriftelijk te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt elke aanspraak jegens opdrachtnemer ter zake van deze gebreken. Rechtsvorderingen moeten worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de klacht tijdig is ingediend, met het risico dat een dergelijke vordering vervalt.

7. Indien opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van opdrachtnemer.

8. Het beweerdelijk niet nakomen door de aannemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de met de aannemer gesloten overeenkomst.

Artikel XI Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de contactor is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen beschreven in artikel X van deze voorwaarden. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit artikel X. niet binnen een redelijke termijn is nagekomen, kan de opdrachtgever een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming van deze verplichtingen door de opdrachtnemer. Als de aannemer zijn verplichtingen binnen deze laatste termijn niet nakomt, kan de opdrachtgever op kosten van de aannemer de noodzakelijke reparaties uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstel door opdrachtgever of door derden wordt uitgevoerd, is opdrachtnemer voor het betreffende gebrek ontslagen van alle aansprakelijkheid na vergoeding van de door opdrachtgever gemaakte redelijke kosten, met dien verstande dat deze kosten maximaal 15 procent van de overeengekomen prijs voor het geleverde product zullen bedragen.

2. Indien de in lid 1 bedoelde reparaties niet met succes worden uitgevoerd, stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Na deze kennisgeving: a. de klant recht heeft op een korting op de overeengekomen prijs voor het geleverde product in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de overeengekomen prijs van het geleverde product zal bedragen, of b. als het gebrek van zo’n ernstige aard is dat het de opdrachtgever wezenlijk de voordelen van het contract ontneemt, kan de opdrachtgever het contract beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de aannemer. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade tot maximaal 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Binnen 1 jaar nadat tijdig is gereclameerd, dient de klant een beroep te doen op de in lid 2 a en b genoemde rechten op straffe van verval van alle rechten.

3. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij werknemers die deel uitmaken van de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in de leden 1 en 2 van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade wegens overschrijding van de levertijd en wegens niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade en gevolgschade en voor schade veroorzaakt door enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) de opdrachtnemer uitgesloten. 4. De opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor: – inbreuk op octrooien, licenties of andere rechten van derden; – beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken. 5. Indien de opdrachtnemer bij de montage/installatie hulp verleent – van welke aard dan ook – zonder de montage/installatie te hebben aangenomen, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever. 6. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding.

Art. XII Overmacht In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt onder overmacht verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was die omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en iedere andere ernstige storing in het bedrijf van opdrachtnemer of diens leveranciers. Art. XIII Schorsing en beëindiging

1. Indien de opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is hij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Tijdens de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, of beëindiging van het contract of een deel daarvan.

2. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, tegen de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is opdrachtgever na betaling van het krachtens de vorige zin verschuldigde bedrag verplicht de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening en risico te vernietigen.

3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever of een deel daarvan, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid ter zake van de (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van deze zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als de zekerheid niet binnen een door de contractant vastgestelde redelijke termijn wordt gesteld, heeft de contractant het recht het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen. De aannemer heeft deze rechten naast zijn andere rechten op grond van de wet, het contract en deze algemene voorwaarden.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voortvloeit, heeft opdrachtnemer bovendien het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

5. Bij opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is opdrachtnemer gerechtigd de door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging op kosten van opdrachtgever. In geval van opschorting of beëindiging op grond van lid 3 of lid 4 heeft opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Art. XIV Geschillen Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Als de wet niet voorziet in de bevoegdheid van een Nederlandse rechter, is de rechter van het arrondissement van de aannemer bevoegd. Art. XV Toepasselijk recht Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, geldig voor het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Aanvullende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van FEDA en FME/CWM bij fabricage, montage en installatie Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Den Haag op 6 december 2011, onder nr. 91/2011 In aanvulling op de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Federatie Aandrijven en Automatiseren (hierna: Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen) geldt in geval van fabricage, montage en installatie door opdrachtnemer het volgende:

Art. XVI Prijs

1. Het leveren van leidingwerk of bedrading alsmede het verstrekken van leiding- of bedradingsschema’s is niet in de offerte inbegrepen.

2. Tenzij anders overeengekomen, worden kostenramingen en plannen niet afzonderlijk in rekening gebracht. Als de opdrachtnemer bij herhalingsopdrachten nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, ontwerpen of gereedschappen en dergelijke moet maken, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

3. De kosten voor het laden en lossen en het transport van de door de klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, ontwerpen, gereedschappen en andere goederen zijn niet in de prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. Kosten die de opdrachtnemer in dit verband betaalt, worden beschouwd als voorschotten die ten laste van de opdrachtgever komen.

4. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardige oplevering van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, met uitzondering van de kosten die volgens de vorige leden niet in de prijs zijn inbegrepen of die in art. 4.3 worden genoemd.

XVII van deze algemene voorwaarden. Kosten als gevolg van onwerkbaar weer worden doorberekend. Art. XVII Montage/installatie

1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtnemer zorg zal dragen voor de montage/installatie van het te leveren product, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle lay-out, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de plaatsing van het te monteren/installeren product en/of het juist functioneren van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover de uitvoering door of in opdracht van opdrachtnemer geschiedt volgens door of in opdracht van opdrachtnemer verstrekte tekeningen en/of gegevens.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtnemer voor montage/installatie zorg zal dragen, in ieder geval voor eigen rekening en risico: a. dat de medewerkers van de opdrachtgever hun werkzaamheden kunnen aanvangen zodra zij arriveren op de plaats waar het product wordt geplaatst en hun werkzaamheden kunnen voortzetten gedurende de normale werkuren en, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis heeft gesteld; b. dat geschikte accommodatie en/of alle faciliteiten die vereist zijn door overheidsvoorschriften, contract en gewoonten beschikbaar zijn voor de werknemers van de opdrachtnemer; c. of de toegangswegen naar de locatie waar het product wordt geplaatst geschikt zijn voor het vereiste transport; d. dat de voor plaatsing aangewezen locatie geschikt is voor opslag en montage; e. dat de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materialen, gereedschappen en andere goederen beschikbaar zijn; f. dat de noodzakelijke en gebruikelijke hulppersonen, hulpmiddelen (zoals steigers, takels, hijskranen, ladders, elektrische en autogene lasapparaten, met uitzondering van de gebruikelijke handgereedschappen), hulpmaterialen (waaronder brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d.) en de voor het bedrijf van opdrachtgever gebruikelijke meet- en beproevingsapparatuur tijdig, kosteloos en op de juiste plaats voor opdrachtnemer beschikbaar zijn; g. dat alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede alle maatregelen om te voldoen aan de overheidsvoorschriften die in het kader van de montage/installatie van toepassing zijn. h. dat bij aanvang van en tijdens de montage de geleverde producten op de juiste plaats aanwezig zijn; i. dat de plaats van installatie in overeenstemming is met de overige installatievoorschriften van de aannemer.

3. Schade en kosten die ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden zijn voor rekening van de klant.

4. De montage omvat niet: a. het toezicht op het vullen van het geleverde product met het medium bestemd voor de installatie van de klant; b. de naar het oordeel van de opdrachtnemer noodzakelijke instructie over de bediening van het product aan de met de bediening belaste medewerkers van de opdrachtgever, te geven op de door de opdrachtnemer te bepalen dagen. c. de plaatsing en/of aansluiting van het te leveren product op de installatie van de klant; d. de levering en montage van elektrische bedrading; e. graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoors-, schilder- of andere soortgelijke werkzaamheden; f. het aanbrengen van verf of een andere beschermende buitenlaag op de leidingen; g. de levering van het voor het product bestemde medium en het vullen van het product met dit medium; h. het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in verband met het optreden van lekkages in de installatie.

5. Voor werkzaamheden die op verzoek van de opdrachtgever buiten de normale werktijden worden uitgevoerd, wordt een toeslag in rekening gebracht conform de binnen het bedrijf van de opdrachtnemer geldende tarieven.

6. Met betrekking tot de montage/installatietijd is artikel VI van de Feda voorwaarden voor handelsondernemingen van overeenkomstige toepassing.

7. De klant is verantwoordelijk voor het deskundige en juiste gebruik en toepassing binnen zijn organisatie van de producten, evenals voor de te gebruiken administratie- en berekeningsmethoden.

Art. XVIII Acceptatietest

1. Indien na de oplevering acceptatietests zijn overeengekomen als bedoeld in artikel VI lid 3 van de Feda voorwaarden voor handelsondernemingen, of indien na de montage/installatie montage/installatie is overeengekomen, stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer in de gelegenheid de nodige voorbereidende tests uit te voeren en de door de opdrachtnemer nodig geachte verbeteringen en veranderingen aan te brengen. Onmiddellijk na het daartoe strekkende verzoek van de opdrachtnemer zullen de acceptatietests in aanwezigheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Als de acceptatietests zijn uitgevoerd zonder gespecificeerde en gegronde klachten, en ook als de klant niet voldoet aan zijn bovengenoemde verplichtingen, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer de faciliteiten ter beschikking, waaronder de in art. XVII lid 2 sub f, alsmede representatieve monsters van eventueel te verwerken materialen die nodig zijn voor de acceptatietest en voor eventuele andere tests, in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats, zodat partijen de te verwachten bedrijfsomstandigheden van het product zo nauwkeurig mogelijk kunnen nabootsen. Als de klant hier niet aan voldoet, is de vorige bepaling, laatste zin, van toepassing. Art. XIX Garantie 1. Art. X lid 1 van de Feda voorwaarden voor handelsondernemingen is van overeenkomstige toepassing op gebreken die bij keuring of bij een overnametest niet zichtbaar zijn en die uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van de gebrekkige montage/installatie door de opdrachtnemer. Als het product door de aannemer wordt gemonteerd/geïnstalleerd, geldt de in art. 7.1 genoemde garantietermijn van 12 maanden. X lid 1 treedt in werking op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt 19 maanden na oplevering conform artikel VI lid 3. 2. Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra, in geval van toepasselijkheid van lid 1, 30 maanden na bovengenoemde levering zijn verstreken.

3. Tenzij anders overeengekomen, wordt bij reparaties, revisies en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten die door de opdrachtnemer buiten de garantie om worden uitgevoerd, alleen de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gegarandeerd, gedurende een periode van 12 maanden. Deze garantie bestaat alleen uit de verplichting van de aannemer om, in geval van gebrekkigheid, het werk opnieuw uit te voeren voor zover het gebrekkig is. De tweede zin van art. X, lid 2 van de Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de oorspronkelijke uitvoering van het werk zijn verstreken. Afwijkende en aanvullende leverings- en betalingsvoorwaarden Naast de algemene voorwaarden van FEDA en FME/CMW gelden de volgende voorwaarden.

Art. XIV Geschillen Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, verband houdende met de aard daarvan of het gevorderde bedrag, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter, in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd is uitsluitend compentent aan eventuele uitspraken, tenzij de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na voorafgaande goedkeuring van de aannemer, voor het order- of factuurnummer waarnaar wordt verwezen. Goederen worden na retourzending technisch geïnspecteerd en er wordt 15% van de bestelkosten in rekening gebracht.